Iris

Hoef ik de lening van mijn ouders niet meer af te lossen als mijn ouders overlijden?

Als ouders geld lenen aan hun kinderen voor hun huis, dan is er sprake van een familiebank constructie. De familiebank is de naam die gebruikt wordt om de volgende constructie aan te duiden:

Een kind leent van zijn of haar ouders geld. Dat geld wordt door het kind gebruikt voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning of om de hypotheekschuld bij de bank (gedeeltelijk) af te lossen. Dat wordt schriftelijk vastgelegd en als aan alle eisen is voldaan, mag het kind de rente die hij of zij aan de ouders betaald, aftrekken van de inkomstenbelasting.

De rente is bij de ouders niet belast en eventueel kunnen ze hun zoon of dochter ieder jaar nog een bedrag schenken. Dat bedrag kan net zo hoog zijn als de netto-rente die het kind moet betalen of gelijk zijn aan de bruto-rente.

Moet een kind dan de lening ineens aflossen als beide ouders overlijden? 
Dat hangt van de situatie en de eventueel gemaakte afspraken af. Eerst moet gekeken worden naar de afspraken. Als er niet is afgesproken dat bij het overlijden van de langstlevende ouder moet worden afgelost, dan blijft de lening gewoon bestaan. In plaats van de afgesproken rente en (annuitaïre) aflossing over te maken naar de ouders, moet het kind het geld nu overboeken naar de erfgenamen. In de praktijk zal dat meestal betekenen dat overgemaakt wordt naar de rekening van de ouders (ook wel de Erven-rekening genoemd).

Maar als de afgesproken rentevaste periode eindigt, dan kunnen de andere erfgenamen verlangen dat het kind de lening oversluit bij een bank.

Is de lening ineens verdwenen bij het overlijden van de ouders? 
Stel dat de ouders maar één kind hebben, dan ontstaat een vreemde situatie: eerst is dit kind alleen schuldenaar. Maar na het overlijden van de beide ouders, erft het kind als enige. Opeens is het kind dan schuldeiser van zichzelf. Juridisch betekent dit dat de schuld onmiddellijk teniet is gegaan omdat de schuldenaar en de schuldeiser dezelfde zijn.

Dat heeft voor dat enige kind het vervelende gevolg dat er, direct na het overlijden van de langstlevende ouder, geen zogeheten Eigen Woning Schuld meer is. En daarom ook geen recht meer op hypotheekrenteaftrek.
Zelfs als het kind in dat geval naar een bank zou gaan om een nieuwe lening voor hetzelfde bedrag af te sluiten, dan nog kan er geen renteaftrek meer geclaimd worden.

Is er een oplossing? 
Dit vergt maatwerk in het testament van de ouders. Zij kunnen bepalen hoe er om gegaan moet worden met de schuld van hun kind

Meerdere kinderen
Zijn er meer kinderen, dan kan een regeling worden getroffen dat de niet direct opeisbaar wordt bij het overlijden van de langstlevende, maar bijvoorbeeld pas anderhalf jaar na diens overlijden. Dat geeft deze zoon of dochter meer handelsruimte, maar de andere kinderen zullen wel de erfbelasting moeten betalen over hun aandeel in de vordering op hun broer of zus.

Eén kind
Is er maar één kind, waardoor de schuld juridisch ineens verdwenen is na het overlijden van de langstlevende, dan zou een oplossing kunnen zijn om als mede-erfgenaam te benoemen. Bijvoorbeeld een goed doel voor 1% van erfenis. Dan zijn er toch twee erfgenamen, terwijl er maar één schuldenaar is. En dan houdt het kind recht op de renteaftrek.

Mr. Ernst Loendersloot
kandidaat notaris te Maastricht
Telefoon 043-3509950

Categories: Blog.