Iris

Geen inzage in medisch dossier: aanvechten testament mislukt

Eind januari 2014 heeft de Rechtbank Oost-Brabant een interessante uitspraak gedaan waaruit duidelijk wordt hoe moeilijk het is om de medische geheimhouding te doorbreken.

Medisch Dossier
Het ging hier om het medisch dossier van de broer van de eisende partij. Deze broer overleed en na inzage bij het Centraal Testamenten Register bleek, dat hij kort voor zijn overlijden een testament had opgesteld. In die uiterste wilsbeschikking had hij een ander tot zijn enige erfgenaam aangewezen, waardoor de broer nu nergens recht op had.

Deze benadeelde broer vecht het testament aan en heeft als argument dat de overledene aan een geestelijke stoornis leed en niet goed wist wat het nieuwe testament inhield. De rechters geven hem de mogelijkheid om dat argument te onderbouwen, maar daarvoor heeft hij, naar zijn zeggen, (extra) gegevens nodig uit het medische dossier van de overledene.

Dat betekent dat eerst de vraag beantwoord moet worden of de gewenste inzage niet stukloopt op het medische beroepsgeheim. Volgens de rechtbank is dat in beginsel het geval, tenzij aan drie eisen is voldaan:
a.  er zijn al zware aanwijzingen dat de overledene ten tijde van het ondertekenen van het testament wilsonbekwaam was;

én

b.  het aannemelijk gemaakt wordt dat de broer (als hij nu nog in leven was) de eisende partij zelf inzage zou geven in zijn medische dossier;

én

c.  deze inzage de enige effectieve mogelijkheid is om aan die gegevens te komen.

Het lukt de eiser om met verklaringen te komen (onder meer van de geriatrische afdeling van een ziekenhuis) waaruit blijkt dat er sprake kan zijn van wilsonbekwaamheid.

Maar de rechtbank is er niet van overtuigd dat de overledene (bij leven) toestemming zou hebben gegeven om de eiser inzage te geven in het volledige medische dossier en bovendien denkt de rechtbank dat de eiser nog wel andere wegen heeft om aan bewijzen te komen dat zijn overleden broer ten tijde van de ondertekening van zijn testament wilsonbekwaam was.

De onterfde eiser krijgt dus geen inzage in het medisch dossier, omdat het medisch beroepsgeheim zwaarder moet wegen dan zijn belang bij inzage.

Advies
Denkt u dat iemand niet meer helder was ten tijde van de ondertekening van een akte, zoals een testament, dan heeft u het moeilijk. U moet aan alle drie, hiervoor genoemde, eisen voldoen alvorens de medische zwijgplicht opzij gezet wordt.

Waar in ieder geval iets aan te doen is, is de tweede eis. Als de eiser tijdens leven met zijn broer was mee gegaan naar de behandelend artsen en bij de besprekingen aanwezig was geweest, dan was wel aannemelijk geworden dat de patiënt zelf het medisch zwijgrecht opzij had gezet.

Wat dat betreft kan het ook van belang zijn wat in een zogeheten levenstestament staat. Eén van de punten die daarin vastgelegd kan worden is namelijk of de gevolmachtigde ook inzage mag krijgen in het medisch dossier van de volmachtgever. Een ander onderdeel van zo’n volmacht is of de gevolmachtigde ook samen met de artsen besluiten mag nemen over medische behandelingen als de patiënt hiertoe zelf niet meer in staat is om dit te doen, bijvoorbeeld bij een coma.

Mr. Ernst Loendersloot
kandidaat notaris te Maastricht
Telefoon 043-3509950.

Categories: Blog.

Leave a Reply