Iris

AWBZ bijdrage verlagen door te schenken deel 4

In de drie voorgaande stukken heb ik situaties beschreven waarin een bewindvoerder toestemming vroeg om geld te schenken. Dit, om de eigen bijdrage voor de AWBZ lager te krijgen.

Nu ga ik graag in op een andere situatie waarbij wel machtiging nodig is (en de eigen bijdrage lager wordt) maar geen schenking plaatsvindt.

Casus 4
Zoals eerder aangegeven, wordt de eigen bijdrage berekend over een grondslag die hetzelfde is als de grondslag voor heffing van Inkomstenbelasting in Box 3.

Door fiscaal te schuiven met vermogen, kan het vermogen in Box 3 kleiner worden en daardoor ook de grondslag en de eigen bijdrage. In de situatie die door het Gerechtshof Den Bosch beoordeeld werd, speelt dat.

Het vermogen van de patiënte is onder bewind gesteld. Zij bezit landbouwgrond en die wordt verpacht, wat jaarlijks € 7.500,- oplevert. Maar de grond moet wel in Box 3 vermeld worden als vermogen, waardoor er vermogensrendementsheffing betaald moet worden. Grootste nadeel is echter dat de (verhoogde) eigen bijdrage ook (mede) gebaseerd wordt op de waarde van deze grond.

Daarom verzoekt de bewindvoerder machtiging te verlenen om de landbouwgrond in te brengen in een commanditaire vennootschap (CV). De patiënte wordt dan de stille vennoot en haar kinderen de uitvoerende vennoten. Het gevolg hiervan is dat de grond ineens niet meer in Box 3 (vermogen) valt, maar in Box 1 (inkomsten uit arbeid) zit.

Door deze fiscale verschuiving van het bezit wordt ook de eigen bijdrage voor de AWBZ lager.

De rechters geven toestemming voor deze fiscale verwisseling, mits aan een paar voorwaarden wordt voldaan. Die laat ik verder buiten beschouwing omdat die niet relevant zijn voor het gegeven dat de eigen bijdrage voor de AWBZ dus niet alleen verlaagd kan worden door vermogen te verschuiven van de patiënt naar derden (schenkingen) maar ook door alleen fiscaal te schuiven.

Mr. Ernst Loendersloot
kandidaat notaris te Maastricht
Telefoon 043-3509950.

Categories: Blog.

Leave a Reply