Iris

10 redenen om een samenlevingscontract te maken

Er zijn in Nederland steeds meer samenwoners. De grote meerderheid daarvan vraagt zich af hoe zij het beste allerlei zaken kunnen regelen. Van 8 tot en met 14 september is het de Week van het Samenwonen. Deze week is er op gericht om te zorgen dat u weet wat u moet doen om alles goed geregeld te hebben. U kunt dan op de site van week van de samenwoners ook de speciale samenwoonapp downloaden met tips en adviezen.

Wij geven u alvast tien redenen waarom het goed kan zijn om dingen bij ons vast te leggen als u samenwoont. De wet regelt namelijk niets voor samenwoners!

U en/of uw partner heeft een eigen woning
1. U investeert bijvoorbeeld een deel van uw spaargeld in de woning van uw partner: wat krijgt u daar van terug als de relatie wordt verbroken ?
In een samenlevingscontract kunt u vastleggen welk bedrag u heeft geïnvesteerd in de woning van uw partner, zodat u beiden dat ook over twintig jaar nog weet. U kunt ook vastleggen of u precies het geïnvesteerde bedrag terug krijgt, of dat u recht krijgt op een deel van de waarde van de woning.

2. Wie heeft recht op de overwaarde van de woning of wie betaalt het tekort als u uit elkaar gaat ?
Om discussies hierover tussen partners of met de erfgenamen van een overleden partner te voorkomen, kunt u afspraken hierover vastleggen in een samenlevingsovereenkomst.

3. Wat gebeurt er met uw aandeel in de woning als u overlijdt ? Ook al heeft u samen met uw partner de woning op naam en ook al heeft u een levensverzekering afgesloten om (een deel van) de hypotheek af te lossen, uw aandeel in de woning gaat na uw overlijden naar uw eigen erfgenamen. Dat zijn uw eigen kinderen en als u geen kinderen heeft, gaat uw erfenis naar uw ouders en uw broers en zussen. Als u wilt dat uw aandeel in de woning bij uw overlijden naar uw partner gaat, kunt u dat in sommige gevallen regelen door middel van een zogenaamd verblijvingsbeding in het samenlevingscontract. In sommige gevallen moet u daarvoor ook een testament opstellen.

U heeft kinderen of u krijgt samen met uw partner kinderen
4. Als u samen besluit dat één van u beiden minder gaat werken om de kinderen op te vangen, hoe wordt dan degene die minder gaat werken gecompenseerd ? In het samenlevingscontract kunt u hier een regeling voor treffen. U kunt vastleggen wat u verstaat onder gezamenlijke uitgaven en wie welk deel van deze uitgaven moet betalen. U kunt ook vastleggen dat degene die minder is gaan werken toch recht heeft op een deel van hetgeen de andere partner heeft kunnen sparen.

5. Als u komt te overlijden en u heeft kinderen, erven volgens de wet uw eigen kinderen direct na uw overlijden al uw bezittingen. In een testament, in combinatie met een samenlevingscontract, kunt u vastleggen dat uw kinderen uw erfenis niet direct bij uw overlijden kunnen opeisen, maar alleen op die momenten die u in uw testament vastlegt (bijvoorbeeld als uw partner komt te overlijden of als uw partner opnieuw gaat samenwonen of trouwen).

6. Wie gaat voor uw kinderen zorgen als u komt te overlijden ? U kunt sinds 1 april 2014 een voogd aanwijzen in het gezagsregister bij de rechtbank of u kunt een voogd aanwijzen in uw testament. Ook kunt u in uw testament een zogenaamde bewindvoerder aanwijzen die het vermogen van uw kinderen beheert tot ze een leeftijd hebben bereikt waarop u uw kinderen in staat acht zelf het vermogen te beheren.

U of uw partner start een onderneming
7. Waar staat u als uw partner een eigen onderneming heeft en het gaat mis ? Kunt u dan ook worden aangesproken door de schuldeisers van uw partner? In het samenlevingscontract kunt u duidelijk vastleggen welke bezittingen van u zijn, zodat schuldeisers zich niet op die goederen kunnen verhalen.

8. Als u heeft meegewerkt in de onderneming of uw partner investeert alle winst die wordt behaald met de onderneming direct weer in de onderneming, waar heeft u dan recht op bij uit elkaar gaan ?
Ook hiervoor kunt u duidelijke afspraken vastleggen in een samenlevingsovereenkomst. U kunt ook vastleggen of u recht heeft op alimentatie bij uit elkaar gaan.

Partnerpensioen
9. In het samenlevingscontract kunt u vastleggen dat uw partner recht heeft op uw nabestaandenpensioen na uw overlijden. Veel pensioenmaatschappijen kennen het nabestaandenpensioen alleen toe aan een partner met wie u een samenlevingscontract heeft opgesteld bij de notaris.

Belastingen
10. Voor de inkomstenbelasting wordt u onder andere fiscale partners als u een samenlevingscontract via de notaris heeft opgesteld. U kunt dan bepaalde inkomsten en aftrekposten onderling verdelen zodat het voor u zo gunstig mogelijk uitkomt. Als u vermogen van uw partner erft, komt u sneller in aanmerking voor een hoge vrijstelling en lagere belastingtarieven voor de erfbelasting als u een samenlevingscontract via de notaris heeft opgesteld.

U ziet, het kan verstandig zijn om op tijd regelingen te treffen voor calamiteiten die zich kunnen voordoen. Als het minder gaat tussen u en uw partner kan het handig zijn om terug te kunnen vallen op gemaakte en goed vastgelegde afspraken. Wij vertellen u er graag meer over. Bel ons voor een afspraak in de week van het samenwonen of in een andere week als u dat beter uitkomt.
Susan van Sprang
Categories: Blog.