Iris

 

Algemeen
Iris – Jouw notarieel adviseur (hierna: Iris) zal de door jou als gebruiker verstrekte persoonsgegevens opnemen in een database ten behoeve van het gebruik door Iris. Iris zal als verantwoordelijke zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere relevantie wet- en regelgeving omgaan met jouw persoonsgegevens.

Bewaren en verstrekken persoonsgegevens
De door jou verstrekte persoonsgegeven zullen door Iris niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijnv erzameldn of worden gebruikt.

Iris verstrekt jouw persoonsgegeven onder geen beding aan enige andere partij behoudens voor zover de behandeling van aanmeldingen of wet- en regelgeving Iris hiertoe verplicht. Jouw persoonsgegevens worden niet gebruikt om je ongevraagd te informeren over aanbiedingen, acties en andere producten en/of diensten.

Geheimhouding
De medewerkers van Iris en zij die in opdracht van Iris toegang hebben tot jouw persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis hebben genomen, behoudens voor zover zij door wet- en regelgeving verplicht worden hier mededelingen over te doen.

Overdracht activiteiten
Indien Iris of een deel van Iris wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, dan kunnen de persoonsgegevens deel uitmaken van een dergelijke transactie.

Inwerkingtreding en aanpassingen
Dit privacybeleid is 1 maart 2013 in werking getreden. Iris behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Dit beleid zal echter nooit in strijd zijn met de eisen die zijn gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Aanpassingen zullen met onmiddelijke ingang van kracht worden. Wij raden jou aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid.

Vragen?
Heb je nog vragen? Stuur dan een email aan: welkom@adviesvaniris.nl.