Iris

Hoe wijzig ik mijn statuten?

Een BV, NV, vereniging of stichting kunnen allemaal statuten hebben. Voor het wijzigen van de statuten is een notariële akte vereist. Voor het wijzigen van de statuten is wel toestemming vereist van de algemene ledenvergadering (vereniging), het bestuur (stichting) of de algemene vergadering van aandeelhouders (BV). Reden voor het wijzigen van de statuten Het wijzigen […]

Hoe draag ik aandelen over?

Als je in Nederland aandelen wilt overdragen heb je in de meeste gevallen de notaris nodig. Alleen aandelen aan toonder van een NV (de aandelen die op de beurs worden verhandeld) kunnen zonder notaris worden overgedragen. Overdracht van aandelen bij de notaris geschiedt bij notariële akte. Beide partijen moeten deze akte tekenen. De rol van […]

Wat is een Stichting Administratiekantoor (STAK)?

Een stichting administratiekantoor is een stichting die wordt opgericht om stemrecht en dividenduitkering uit elkaar te halen. Een aandeelhouder van een BV heeft twee rechten. De eerste is het stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. De tweede is het recht op dividend (uitkering van een deel van de winst). Een Stichting Administratiekantoor (ook wel […]

Wat is een Stamrecht BV?

Een Stamrecht BV is een bijzonder vorm van een BV. De Stamrecht BV wordt vaak gebruikt door werknemers die na ontslag een hoge ontslagvergoeding krijgen, een zogenaamde gouden handdruk. Door gebruik te maken van een Stamrecht BV kan de werknemer belasting besparen. Mogelijkheden Stamrecht BV Met de Stamrecht BV kunnen meerdere dingen worden gedaan. De […]

Wat is een stichting?

Bij stichtingen staat het doel centraal. Vroeger moest een stichting een zeker ideëel doel hebben, maar dat is al lang niet meer zo. Een stichting heeft in tegenstelling tot de vereniging geen leden en geen Algemene Ledenvergadering. Een stichting heeft een specifieke doelstelling. Er mag wel winst worden gemaakt maar deze winst mag niet worden […]

Wat is een vereniging?

Een vereniging is een rechtspersoon met leden die gericht is op een bepaald doel. Voorbeelden waarvoor deze rechtsvorm vaak wordt gebruikt zijn een gezamenlijke sport of gezamenlijke passie voor bijvoorbeeld muziek. Een vereniging mag geen winst verdelen onder haar leden. Twee soorten verenigingen: 1. Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid: dit zijn verenigingen die bij notariële akte […]

Wat is een Besloten Vennootschap (BV)?

Een BV heet voluit Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Met ‘besloten’ wordt bedoeld dat er een vaste groep van personen is die aandeelhouder zijn. Het kapitaal van de BV is in aandelen verdeeld. De aandeelhouders bezitten samen 100% van de aandelen. In de praktijk komt het vaak voor dat er maar één aandeelhouder is. Dit […]

Wat is een eenmanszaak?

Veel mensen kiezen voor een eenmanszaak. Dit is officieel geen rechtsvorm en deze hoeft niet via de notaris opgericht te worden. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is het bedrijf inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Belasting Als je een klein bedrijf hebt, heb je meestal meer belastingvoordeel dan […]

Wat is nominaal aandelenkapitaal?

Het nominale aandelenkapitaal is het bedrag dat juridisch aan aandelen verbonden is, en feitelijk gelijk aan het geplaatste aandelenkapitaal. Veel aandelen op de beurs hebben een veel hogere koers dan de nominale waarde.

Wat kan je doen met een ontslagvergoeding?

Met een ontslagvergoeding kan je een aantal dingen doen: •    direct laten uitkeren; •    stamrecht aankopen (bij verzekeraar); •    opzetten van een Besloten Vennootschap (Stamrecht BV); •    een combinatie van bovenstaande. Afhankelijk van jouw wensen maak je een keuze. Je zult hierbij ook moeten denken aan de fiscale consequenties van je keuze.

Wat is rechtspersoonlijkheid?

Als een onderneming rechtspersoonlijkheid heeft dan wil dit zeggen dat de onderneming in feite hetzelfde kan als een normaal persoon (in juridische termen: een natuurlijk persoon). De onderneming kan door de rechtspersoonlijkheid bijna alles kan wat een normaal mens ook kan: een stoel kopen, een arbeidsovereenkomst aangaan etc.

Wat betekent deponeren?

Rechtspersonen moeten statuten in het Handelsregister deponeren bij hun oprichting. Dit doen zij bij de KvK. Als er daarna iets wijzigt, moeten zij dat doorgeven via een statutenwijziging.

Wat is een fiscaal nummer?

Fiscaal nummer wordt vaak als synoniem gebruikt voor een BTW nummer. Elke ondernemer die zich inschrijft bij de belastingdienst krijgt automatisch een BTW nummer. Een Nederlands BTW nummer begint altijd met NL, heeft 9 getallen en eindigt meestal met B01. Het BTW nummer wordt gebruikt om de aangifte en afdracht van BTW te regelen. Elke […]

Wat is een BTW nummer?

Elke ondernemer die zich inschrijft bij de belastingdienst krijgt automatisch een BTW nummer (ook wel fiscaal nummer genoemd). Een Nederlands BTW nummer begint altijd met NL, heeft 9 getallen en eindigt meestal met B01. Het BTW nummer wordt gebruikt om de aangifte en afdracht van BTW te regelen. Elke ondernemer moet BTW in rekening brengen […]

Wat betekent hoofdelijk aansprakelijk zijn?

Hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat wanneer meerdere personen gezamenlijk een schuld aangaan, de schuldeiser het volledige bedrag bij elk van hen kan opeisen. De schuldeiser heeft tegenover ieder van hen recht op nakoming van het geheel.

Wat is de Wet Flex BV?

De Eerste Kamer heeft op 12 juni 2012 het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht aangenomen. Hiermee worden de regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv’s) eenvoudiger en flexibeler. Zo komen er meer mogelijkheden om in de statuten af te wijken van wettelijke bepalingen en is een minimumstartkapitaal van 18.000 euro niet meer nodig.

Wat zijn statuten?

In de statuten staan het doel en de belangrijkste regels van een onderneming/rechtspersoon. De statuten moeten verplicht bij een notaris worden vastgelegd. De statuten worden ook bij de KvK geregistreerd. Tegen betaling kun je bij de KvK de statuten van een onderneming opvragen.

Wat is een DGA (directeur groot aandeelhouder)

Een DGA is een directeur groot aandeelhouder. Dit is iemand die vaak werkt bij een BV in een hoge (vaak de hoogste) bestuurlijke functie, en veel (meestal alle) aandelen bezit in het bedrijf. De DGA neemt een bijzonder positie in. De DGA moet bijvoorbeeld van de belastingdienst een normaal salaris ontvangen.

Wat is een VOF?

Een Vennootschap onder Firma (VOF) is een eenvoudige manier waarop 2 (of meer) personen samen een onderneming kunnen oprichten. Alle vennoten brengen iets in de VOF. Bijvoorbeeld geld, goederen of arbeid. Een minimumkapitaal is niet nodig. Meer informatie vind je hier (link).

Wat is de MKB-winstvrijstelling?

De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op je winst. Je krijgt deze vrijstelling als je ondernemer bent. Sinds 2010 hoeft je niet meer aan het urencriterium te voldoen. De mkb-winstvrijstelling is een percentage van de behaalde winst uit 1 of meer ondernemingen. Om de mkb-winstvrijstelling te bepalen, moet je deze winst eerst verminderen met de ondernemersaftrek […]

Wat is de zelfstandigenaftrek voor ondernemers?

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost voor ondernemers. Als zelfstandig ondernemer kun je in aanmerking komen voor deze aftrekpost als je voldoet aan de criteria. Hiermee kan je bij de aangifte een bedrag van de winst aftrekken waardoor je minder belasting betaalt. Om in aanmerking te komen moet je zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefenen en […]

Wat is de Kamer van Koophandel?

De kamer van koophandel (afkorting: KvK) is een instelling van en voor het bedrijfsleven, die zich inzet voor een beter ondernemingsklimaat. Dit doet de KvK door het aanbieden van informatie, het geven van seminars en individuele adviesgesprekken. Daarnaast voert de KvK ook een aantal (economische) wetten uit zoals het registreren van ondernemingen en rechtspersonen.

Wat is het Handelsregister?

Het handelsregister is een register waarin rechtspersonen en ondernemingen worden geregistreerd. De uitvoering hiervan wordt gedaan door de Kamers van Koophandel (KvK). Op de site van de KvK kan je tegen betaling gegevens opvragen.

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over schenkingen die zij ontvangen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

Wat is een SBBI?

Een SBBI is een Sociaal Belang Behartigende Instelling. Een SBBI moet de belangen van haar leden behartigen en daarnaast moet zij activiteiten ontplooien waaraan maatschappelijke waarde kan worden toegekend. Dat is het geval als de activiteiten van de organisatie bijdragen aan: de individuele ontplooiing van de leden; de samenhang van de samenleving; een gezondere samenleving. […]