Iris

Wat is het verschil tussen gezag en voogdij?

Gezag en voogdij worden regelmatig door elkaar gebruikt. Wanneer is er nou sprake van gezag en wanneer van voogdij? De ouders hebben zolang het kind minderjarig is het gezag over het kind. Op het moment dat de ouders het gezag niet meer kunnen uitoefenen moet een derde het gezag over het kind overnemen. Dit wordt […]

Wanneer eindigt de voogdij?

De voogdij eindigt automatisch als het kind 18 jaar wordt (meerderjarig wordt). De voogdij kan ook eindigen als een van de ouders (of beide) het gezag weer terugkrijgt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de ouder door ziekte het gezag over het kind niet meer kan uitoefenen en dit na de ziekte weer wel kan. De […]

Wat is een voogd?

Als een andere persoon dat de ouders het gezag over een minderjarig kind uitoefent wordt dit voogdij genoemd. Deze persoon wordt een voogd genoemd. Een voogd moet zelf minimaal 18 jaar zijn (meerderjarig) en mag niet onder curatele staan of ziek zijn. Ook kan er worden gekozen om twee voogden aan te stellen die dan […]

Wat is voogdij?

Op het moment dat een kind nog minderjarig is hebben de ouders het gezag. Dat betekent dat de ouders het recht en de plicht hebben om het kind op te voeden en te verzorgen. De ouders moeten zorgen voor de alledaagse levensbehoeften van het kind maar ook beslissen over schoolkeuze en het beheren van de […]

Wat is een EPN notaris?

EPN staat voor De Vereniging van Estate Planners in het Notariaat. Dit is een beroepsvereniging binnen de notarissen. Een notaris die zich willen aansluiten bij deze vereniging moet een extra opleiding doen. Als hij of zij deze opleiding haalt mag hij zich aansluiten bij de vereniging en mag hij zich EPN-notaris noemen. De notarissen die […]

Moet ik mijn uitvaart ook vastleggen in een levenstestament?

Je wensen over je uitvaart kunnen deel uitmaken van je levenstestament. In het gewone testament staat wie de uitvaart mag regelen. In het levenstestament kun je vastleggen wat je specifieke wensen zijn over je uitvaart, bijvoorbeeld of je een kerkelijke uitvaart wilt of niet. Vaak worden deze specifieke wensen vastgelegd bij de uitvaartondernemer. Je kan […]

Hoe werkt geld schenken?

Niemand wil geld aan de fiscus betalen op het moment dat je komt te overlijden. Om dit te voorkomen is een van de mogelijkheden voordat je overlijdt bedragen aan je kinderen en kleinkinderen te schenken. Op deze manier help je je (klein) kinderen financieel op weg en beperk je de erfbelasting die de erfgenamen moeten […]

Voogdij testament maken

Indien jou (en jouw eventuele partner) iets overkomt, wie zorgt er dan voor de kinderen? Als je niets regelt beslist de rechter over wie er voor jouw kinderen gaat zorgen. De kans is aanwezig dat jouw kinderen in een pleeggezin terechtkomen of naar een familielid gaan waarvan je niet wilt dat hij/zij voor jouw kinderen […]

Wat is een digitaal (Social Media) testament?

Naast een ‘gewone’ nalatenschap laat je tegenwoordig ook een digitale nalatenschap na. Menigeen heeft meerdere pagina’s op social media als Facebook, LinkedIn, YouTube, Hyves en Twitter. Wat gebeurt er met deze profielen op het moment dat je overlijdt en jouw nabestaanden de inloggegevens niet hebben? Waarom digitaal testament? Met een digitaal testament zorg je ervoor […]

Wat is een estate planning testament?

Estate planning houdt in het doorgeven van vermogen naar de volgende generatie op een zo goedkoop mogelijke manier. Een estate planning testament is een testament waarin verschillende constructies worden beschreven. Afhankelijk van de situatie kan bij overlijden de constructie worden gekozen waarbij het minste erfbelasting hoeft te worden betaald. Waarom estate planning testament? Een estate […]

Wat is een vruchtgebruik testament?

Dit is een veel gebruikt langstlevende testament. Er zijn diverse vormen van het vruchtgebruik testament. Het klassieke vruchtgebruik testament bijvoorbeeld houdt in dat bij overlijden de langstlevende partner het vruchtgebruik van de nalatenschap krijgt. De kinderen krijgen het blote eigendom. Hij/zij mag het vermogen gebruiken tot zijn/haar dood. Op dat moment gaat het vermogen naar […]

Wat is een tweetrapstestament?

Sinds de uitzending van Radar in 2010 is de tweetrapsmaking (tweetrapstestament) bij veel mensen bekend. Een tweetrapsmaking betekent dat je twee keer over jouw nalatenschap kunt beschikken. Je kunt namelijk bepalen naar wie de nalatenschap in eerste instantie gaat en ook in tweede instantie. Bijvoorbeeld eerst naar de langstlevende partner en als hij/zij overlijdt naar […]

Wat is een langstlevende testament

De naam zegt het eigenlijk al, het is namelijk een testament waarbij het belang van de langstlevende partner voorop staat. In dit testament benoemen de partners elkaar tot erfgenaam. Beide partners maken zo’n testament.  Het begrip langstlevende testament is een container begrip. Er zijn namelijk veel varianten van langstlevende testamenten. Iedere variant heeft zijn voor- […]

Wat voor soorten testament zijn er?

Er zijn diverse soorten testamenten. Voor iedere situatie is er een testament wat daar het beste bij past. Welk testament voor jou het beste is hangt af van de omstandigheden van het geval zoals de gezinssamenstelling, vermogen en wensen degene die het testament maakt. Globaal zijn er de volgende soorten testamenten te onderscheiden (met linkt […]

Wat gebeurt er als ik geen testament maak?

Indien je geen testament opstelt bepaalt de wet wat er met jouw nalatenschap gebeurt. Het erfrecht bepaalt dat alle bezittingen en schulden worden verdeeld over jouw partner en de kinderen. Indien je geen partner en kinderen hebt gaat de nalatenschap naar jouw ouders, broers en zussen. De kinderen krijgen hun erfdeel niet direct in handen. […]

Wat kun je regelen in een testament?

Een belangrijke reden voor het maken van een testament is een goede regeling voor de (minderjarige) kinderen. Indien je geen testament hebt bepaalt de rechter wie de voogdij over je minderjarige kinderen krijgt. Indien je zelf wilt bepalen wie de voogdij over je minderjarige kinderen krijgt moet je een testament opstellen. Hierin kun je zelf […]

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over schenkingen die zij ontvangen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

Hoe werkt een periodieke schenking?

Een periodieke schenking is een schenking aan een ANBI die je minimaal vijf jaar achter elkaar doet. Als je voldoet aan de voorwaarden mag je deze schenkingen aftrekken van je belastbaar inkomen. Afhankelijk van jouw inkomen en leeftijd ontvang je 16% tot 52% van de schenking terug. Wat is een ANBI? Een ANBI is een […]

Wat is een beheersexecuteur?

Een beheers executeur moet de volgende taken uitvoeren: Het regelen van de begrafenis of crematie Een boedelbeschrijving maken Betalen van schulden Aangifte erfbelasting verzorgen Afgeven of uitbetalen legaten Rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen.

Wat moet ik doen als executeur?

Dat ligt aan de bepalingen in het testament. Er zijn drie soorten executeurs: Begrafenisexecuteur. Deze executeur regelt alleen de begrafenis. Beheers executeur. Deze executeur moet naast het regelen van de begrafenis de nalatenschap beheren en de wensen uit het testament uitvoeren. Zie voor meer informatie executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Deze executeur heeft dezelfde bevoegdheden als de beheersexecuteur maar […]

Wat is een verblijvingsbeding?

Een verblijvingsbeding is een regeling die vaak wordt opgenomen in een samenlevingscontract. In deze regeling leg je vast dat de gemeenschappelijke bezittingen van jou en jouw partner automatisch naar de andere partner gaan op het moment dat je overlijdt. Mini testament Deze regeling is pas van toepassing op het moment dat jij of je partner […]

Kan ik een lening verrekenen met een erfenis?

Dat ligt er aan hoe groot de erfenis is. In principe is dit mogelijk. Indien de erfenis voldoende groot is kan de schuld worden verrekend met de erfenis. Als de schuld groter is dan de bezittingen kan je een deel van de schuld verrekenen. De rest van de schuld gaat dan over op de andere […]

Kan ik uitstel van betaling erfbelasting aanvragen?

Ja, onder voorwaarden kun je uitstel van betaling van de erfbelasting aanvragen. Er kan uitstel worden aangevraagd als: de erfenis voornamelijk uit de woning bestaat; de erfbelasting niet uit de rest van de erfenis kan worden betaald; de ouder de erfbelasting niet kan betalen.

Moet ik altijd erfbelasting betalen?

Nee, je hoeft niet altijd erfbelasting te betalen als je iets erft. Dit ligt er aan hoeveel je krijgt. Iedereen heeft een vrijstelling voor de erfbelasting. De hoogtes van de verschillende vrijstellingen kun je hier vinden (link). Indien wat je krijgt uit een nalatenschap onder deze vrijstelling blijft hoef je geen erfbelasting te betalen.

Wat is een testament?

Een testament is een akte, opgesteld door de notaris, waarin je kunt bepalen wat er na jouw dood met jouw nalatenschap moet gebeuren. Door middel van een testament kun je sturing geven aan wat er met jouw vermogen gebeurd na jouw overlijden.

Moet ik een executeur benoemen?

Nee, je hoeft geen executeur te benoemen in jouw testament. Als je dit niet doet zijn alle erfgenamen samen bevoegd om de nalatenschap te beheren. Zeker als er meerdere erfgenamen zijn is het wel verstandig om een executeur te benoemen.

Wat is een erfstelling?

Een erfstelling is een bepaling in je testament waarin je een persoon of organisatie tot erfgenaam benoemd voor een vastgesteld gedeelte van de nalatenschap.

Wat is een legaat?

Een legaat is een bepaling in je testament waarmee je een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed nalaat aan de door jou gekozen persoon. Dit kunnen bekenden zijn maar dit kunnen ook organisaties zijn zoals goede doelen.

Kan ik mijn echtgenoot onterven?

Ja, dat is mogelijk. Jouw echtgenoot kan hier niets tegen doen. Op grond van de wet heeft jouw echtgenoot nog zes maanden vanaf de overlijdensdatum in het huis te blijven wonen. Na deze periode moet de echtgenoot echter vertrekken en blijft hij/zij met niets achter.

Wat is de legitieme portie

De legitieme portie is het deel van de erfenis waarop je als kind aanspraak kan maken. Vaak wordt hierop een beroep gedaan op het moment dat een kind is onterfd. De legitieme portie is de helft van wat het kind zou krijgen indien er geen testament zou zijn gemaakt.

Kan ik een kind onterven?

Ja, je kunt jouw kind onterven. Jouw kind heeft echter altijd recht op zijn of haar legitieme portie (link). Hoe de relatie tussen jou en jouw kinderen is heeft hierop geen invloed. De legitieme portie is de helft van wat zij zouden krijgen indien er geen testament zou zijn gemaakt.

Wat is een SBBI?

Een SBBI is een Sociaal Belang Behartigende Instelling. Een SBBI moet de belangen van haar leden behartigen en daarnaast moet zij activiteiten ontplooien waaraan maatschappelijke waarde kan worden toegekend. Dat is het geval als de activiteiten van de organisatie bijdragen aan: de individuele ontplooiing van de leden; de samenhang van de samenleving; een gezondere samenleving. […]

Welke kosten zijn aftrekbaar voor de aangifte erfbelasting?

De successiewet bepaalt dat alleen schulden die op het moment van overlijden al bestonden kunnen worden afgetrokken. Er is 1 uitzondering op deze regel gemaakt en dat zijn de begrafeniskosten. Deze zijn ook na het overlijden ontstaan maar deze zijn wel aftrekbaar voor de erfbelasting. Onder begrafeniskosten wordt gerekend: Kosten voor bekendmaken overlijden (bv advertentie […]

Wanneer betaal ik heffingsrente over de aanslag erfbelasting?

Heffingsrente is een vergoeding van gemiste rente. Dit werkt twee kanten op. Als iemand geld van jou tegoed heeft, dan moet je daar rente over betalen. Heb je geld tegoed van iemand anders, dan moet hij daar rente over betalen aan jou. Bij erfbelasting begint de berekeningstermijn acht maanden na het overlijden. Dit geldt indien […]

Wat is erfbelasting?

Erfbelasting is de belasting die iemand betaalt op het moment dat hij een erfenis van iemand krijgt. Iedereen heeft een vrijstelling voor het successierecht van een bepaald bedrag, variërend van 2.000 tot 600.000. De vrijstellingen kun je hier vinden (link).

Wat is successierecht?

Successierecht is de belasting die iemand betaalt op het moment dat hij een erfenis van iemand krijgt. Iedereen heeft een vrijstelling voor het successierecht van een bepaald bedrag, variërend van 2.000 tot 600.000. De vrijstellingen kunt u hier vinden. Sinds 2010 bestaat het woord successierecht niet meer en wordt deze belasting erfbelasting genoemd.

Kan ik als erfgenaam een nalatenschap weigeren?

Ja, dat is mogelijk. Je hebt als erfgenaam drie opties. Je kunt zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden en verwerpen. Als je de nalatenschap niet wilt hebben dan kun je deze verwerpen. Voor het verwerpen moet je een verklaring afleggen bij de Rechtbank. Hier zijn zogenaamde griffiekosten (link) aan verbonden. Op dit moment is dit € 114 […]

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een akte die de notaris opmaakt na het overlijden van iemand. Met deze akte kan de executeur ten opzichte van derden (zoals de bank) bewijzen dat hij mag beschikken over de goederen. In deze verklaring staat: wie de overledene is; of de overledene een testament heeft gemaakt; wie de erfgenamen […]

Wat is een codicil?

Iedereen kent het woord codicil van het donor codicil. In een codicil kun je bijzonder huisraad, lijfgoederen en sieraden nalaten aan iemand na jouw dood. Dit hoeft niet bij de notaris geregeld te worden. De voorwaarden voor een geldig codicil zijn: Eigenhandig geschreven. Dus niet met typemachine of computer De dag, maand en jaar moet […]

Wat is een executeur?

Een executeur is een persoon die na jouw dood de afwikkeling van de nalatenschap regelt. Een executeur kan alle administratieve, organisatorische en financiële zaken regelen. Een executeur wordt in een testament benoemd. Is er geen executeur benoemd, dan zijn het de erfgenamen die gezamenlijk voor de afwikkeling van de nalatenschap moeten zorgen.

Wat is een uitsluitingsclausule?

In je testament of schenking kun je voorkomen dat jouw erfenis bij de ‘koude kant’ terechtkomt. Een uitsluitingsclausule voorkomt dat bij een eventuele scheiding van jouw kinderen de partners recht hebben op de helft van jouw nalatenschap/schenking. Door de clausule blijft jouw nalatenschap/schenking namelijk buiten de gemeenschap en hoeft jouw kind deze niet te delen […]

Wat is een uiterste wilsbeschikking?

Een uiterste wilsbeschikking is een ander woord voor testament. Een uiterste wilsbeschikking is een notariële akte waarin je uitdrukkelijk aangeeft wat jij wilt dat er bij je overlijden met jouw nalatenschap moet gebeuren. Door middel van een testament kun je dus sturing geven aan je vermogen na jouw overlijden.

Wat is het centraal testamentenregister?

Het centraal testamentenregister is een register in Den Haag waar bijgehouden wordt op welke datum en bij welke notaris een testament is gemaakt. Alle testamenten die door mensen worden gemaakt worden hier geregistreerd. Na het overlijden kan bij dit register worden geïnformeerd of diegene een testament heeft gemaakt.

Hoe bereken je de legitieme portie van een kind?

De legitieme portie is het deel van de erfenis waarop je als kind aanspraak kan maken. Vaak wordt hierop een beroep gedaan op het moment dat een kind is onterfd. De legitieme portie is de helft van wat het kind zou krijgen indien er geen testament zou zijn gemaakt. Berekening Zo bereken je globaal de […]

Kan een minderjarige een erfenis met schulden erven?

Nee dat kan niet. Op het moment dat een minderjarige erfgenaam is, regelt de wet dat hij/zij niet op hoeft te draaien voor de schulden wanneer de erfenis meer schulden dan bezittingen heeft. Dit heeft beneficiair aanvaarden (link). De wettelijk vertegenwoordiger (vaak de ouder) van de minderjarige moet de erfenis namens de minderjarig verplicht beneficiair […]

Wat is aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving?

Aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving wordt ook wel beneficiair aanvaarden genoemd. Door te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving geef je als erfgenaam aan dat je alleen de erfenis accepteert, als deze positief blijkt te zijn. Als de schulden die in de erfenis zitten groter zijn dan de bezittingen (en de erfenis dus negatief […]

Wat is beneficiaire aanvaarding?

Op het moment dat je erfgenaam bent heb je 3 keuzes. Je kunt de erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Vaak wordt een erfenis verworpen om financiële redenen. Als in de erfenis veel schulden zitten is het niet verstandig om de erfenis te aanvaarden. Als het niet zeker is wat er in de erfenis […]

Hoe verwerp ik een erfenis?

Op het moment dat je erfgenaam bent heb je 3 keuzes. Je kunt de erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Vaak wordt een erfenis verworpen om financiële redenen. Als in de erfenis veel schulden zitten is het niet verstandig om de erfenis te aanvaarden. Als het niet zeker is wat er in de erfenis […]

Wat is een ouderlijke boedelverdeling?

Een ouderlijke boedelverdeling is een testamentvorm die tot 2003 heel veel werd gebruikt en wordt een langstlevende testament genoemd. Dit betekent dat het testament gemaakt wordt om de langstlevende partner zo verzorgd mogelijk achter te laten. Bij de ouderlijke boedelverdeling wordt de achterblijvende partner automatisch eigenaar van de erfenis van de overledene (de andere partner). […]

Wat is een ‘akte van erfrecht’?

Een akte van erfrecht wordt ook vaak een verklaring van erfrecht genoemd. Dit is een notariele akte die een belangrijke rol speelt bij de afwikkelingen van een nalatenschap. Deze verklaring heb je als erfgenaam/executeur nodig om bij de bank of verzekeraar zaken te regelen. Zonder deze verklaring kun je als erfgenaam/executeur niet bij de bankrekeningen […]

Hoe herroep ik een testament?

Als je een testament hebt gemaakt kan je deze op elk moment wijzigen of herroepen. Je herroept je testament niet door deze simpel te verscheuren of weg te gooien. Het herroepen van je testament moet gebeuren door een nieuwe akte op te laten maken bij de notaris, net als je huidige testament. Je testament herroepen […]

Wat is een langstlevende testament?

Een langstlevende testament wordt gemaakt om de langstlevende partner zo goed verzorgd mogelijk achter te laten na het overlijden van de andere partner. Er zijn verschillende varianten van langstlevende testamenten die allemaal hun voor en nadelen hebben. De vier belangrijkste varianten zijn: Vruchtgebruik testament Ouderlijke boedelverdeling/wettelijke verdeling Langstlevende partner enig erfgenaam Langstlevende partner enig erfgenaam […]

Wat is een vruchtgebruik testament?

Het vruchtgebruik testament is een testament vorm waarbij het recht van vruchtgebruik een belangrijke rol speelt. Een recht van vruchtgebruik is een recht om gebruik te maken van goederen die niet je eigendom zijn. Er zijn verschillende soorten vruchtgebruik testamenten. In een vruchtgebruik testament is geregeld dat de kinderen eigenaar worden van (een deel van) […]

Wat is estate planning?

Estate planning is een duur woord voor het doorgeven van vermogen naar de volgende generatie op een zo goedkope mogelijke manier, dus met het betalen van zo min mogelijk erfbelasting. Hiervoor zijn veel fiscale constructies te bedenken. Het opzetten van dergelijke constructies wordt estate planning genoemd.

Wat is de wettelijke verdeling?

De wettelijke verdeling is van toepassing indien er geen testament is gemaakt en er een echtgenoot en kinderen zijn. Bij de wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot de erfenis. De kinderen krijgen een tegoedbon (vordering). Deze vordering is pas opeisbaar als beide ouders zijn overleden.

Kan ik mijn echtgenoot en kinderen onterven?

Ja, je kunt jouw kinderen en echtgenoot te onterven. Jouw kinderen kunnen wel een beroep doen op hun legitieme portie (bepaald deel van de erfenis). Hoe de relatie tussen jou en jouw kinderen is heeft hierop geen invloed. De legitieme portie is de helft van wat zij zouden krijgen indien er geen testament zou zijn […]

Wie zijn de erfgenamen volgens de wet?

Als er geen testament is gemaakt zijn de standaardregels van de erfwet van toepassing. Dit betekent het volgende: Getrouwd zonder kinderen: echtgenoot is enige erfgenaam; Niet getrouwd, wel kinderen: kinderen erven ieder een gelijk deel; Getrouwd met kinderen: kinderen en echtgenoot erven een gelijk deel. De kinderen kunnen hun erfdeel pas opeisen bij het overlijden […]